Privacy verklaring

Naar Je Kracht, gevestigd aan Darwinhage 16 8302 WE Emmeloord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.naarjekracht.nl Darwinhage 16 8302 WE Emmeloord 06-22035380.ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72718978
Carla Ellens is de Functionaris Gegevensbescherming van Naar Je Kracht Hij/zij is te bereiken via carla@naarjekracht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Naar Je Kracht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via carla@naarjekracht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Naar Je Kracht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betaling
Het leveren van jouw bestelling
Het leveren van je dienstverlening
Het registeren en verzenden van onze email nieuwsbrief en promotiemateriaal
Je te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Te analyseren hoe bezoekers van onze website gebruikmaken, zodat we de website kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren
Naar Je Kracht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of facturering
Om contact op te nemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier (Toestemming)
Het vorderen van nakoming van een overeenkomst en het voeren van rechtszaken
Geautomatiseerde besluitvorming
Time Naar Je Krachtneemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Naar Je Kracht) tussen zit.
Naar Je Kracht gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
* Mailerlite voor het versturen van de Nieuwsbrief en voor betaalde aanmeldingen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Naar Je Kracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam & e-mailadres t.b.v. mailinglijst
Bewaartermijn: zolang je aangemeld blijft voor de mailinglijst. Onderaan iedere email vind je een link om je af te melden, waarna je per direct geen email meer van ons ontvangt. Aan het eind van een kwartaal worden de gegevens van iedereen die zich heeft afgemeld volledig uit ons systeem verwijderd.
Reden: Om emails te kunnen versturen.

Factuur- en boekhoudgegevens
Bewaartermijn: tenminste 7 jaar,
Reden: om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Time Naar Je Kracht maakt gebruik van diensten van de volgende verwerkers:
Mailerlite: zakelijk emailprogramma.
iXL-hosting: verzorgt de hosting van onze website.
Mollie: programma waarmee de betalingen verwerkt worden.
E-boekhouden: boekhoudprogramma.
Facebook Advertenties: om mensen te laten kennismaken met de website, waar zij zich kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief en/of een aankoop kunnen doen in de webshop.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Naar Je Kracht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar carla@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Naar Je Kracht zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Naar Je Kracht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Naar Je Kracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met carla@gmail.com

Deze privacyverklaring is opgesteld op 18 augustus 2018 en voor het laatst gewijzigd op 18 september 2018. De laatste versie van deze privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze websites. Grote wijzigingen worden gecommuniceerd via de Nieuwsbrief.
Voor meer informatie en vragen over ons privacy beleid kun je contact opnemen met carla@gmail.com